دیجی کالا

دیجی کالا

برگزاری دوره های اکسل پیشرفته در دیجی کالا  توسط سرکار خانم مستانه امینی

ایران خودرو

ایران خودرو

برگزاری دوره های اکسل مقدماتی و پیشرفته و اکسس کاربردی در ایران خودرو توسط سرکار خانم مستانه امینی

اسنپ

شرکت اسنپ

برگزاری دوره ه ی گزارشگیری در اکسس در شرکت اسنپ توسط سرکار خانم مستانه امینی

توسن تکنو

شرکت توسن تکنو

برگزاری دوره های اکسل پیشرفته در شرکت توسن تکنو توسط سرکار خانم مستانه امینی

شرکت دایو پارس

شرکت دایو پارس

برگزاری دوره های اکسل مقدماتی و پیشرفته، اکسس پیشرفته و طراحی داشبرد مدیریتی در اکسل در شرکت دایو پارس توسط سرکار خانم مستانه امینی

هتل اسپیناس

هتل اسپیناس

برگزاری دوره های اکسل مقدماتی و پیشرفته در مجموعه هتل اسپیناس توسط سرکار خانم مستانه امینی

بانک گردشگری

بانک گردشگری

برگزاری دوره های گزارشگیری در اکسس، ورد و اکسل مقدماتی و پیشرفته در بانک گردشگری توسط سرکار خانم مستانه امینی

ایکاپ

ایکاپ

برگزاری دوره های اکسس پیشرفته و اکسل پیشرفته در بانک ایکاپ توسط سرکار خانم مستانه امینی

بیمه ملت

بیمه ملت

برگزاری دوره های اکسس کاربردی در بیمه ملت توسط سرکار خانم مستانه امینی

شرکت بنیان صنعت

شرکت بنیان صنعت

برگزاری دوره های اکسل پیشرفته در شرکت بنیان صنعت توسط سرکار خانم مستانه امینی

شرکت مشاء طب

شرکت مشاء طب

برگزاری دوره ه ی اکسل کاربردی در شرکت مشاء طب توسط سرکار خانم مستانه امینی

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران - IMIDRO

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران - IMIDRO

برگزاری دوره ه ی اکسل کاربردی در سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع ایران – IMIDRO توسط سرکار خانم مستانه امینی